Frifunnet for seksuelle overgrep av barn i egen familie.

En norsk mann var satt under tiltale av en av landets statsadvokatembeter for seksuelle overgrep mot et barn i sin egen familie. Slik tiltalen var utformet var strafferammen bare for det ene forholdet 15 års fengsel.

Uavhengig om noe straffbart hadde funnet sted, anførte mannens forsvarer at han måtte frifinnes fordi det var uvisst om de eventuelle handlingene hadde funnet sted før mannen var gammel nok til å straffes. Tingretten frifant mannen da man var «i tvil om tidspunktet for når handlingene ble begått» og derved at «påtalemyndigheten etter rettens vurdering ikke har oppfylt sin bevisbyrde» i saken.

Advokat Svein Kjetil Stallemo forsvarte mannen.