Når et selskap skal etableres er valg av selskapsform et av de mest sentrale spørsmål som må besvares. Vårt kontor arbeider daglig med slike spørsmål, og kan gjøre analyser av hvilke selskapsform som er gunstigst. I tillegg driver vi rådgivning i forhold til organisering a virksomheten. I valg av selskapsform ligger helt sentrale vurderinger om ansvarsform og eierandeler, risiko, eierpåvirkning, kapitalkrav og skattemessige forhold.

De vanligste selskapsformene i dag er enkeltmannsforetak, aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskaper (ASA), ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA).

Vårt kontor bistår også i enkeltstående oppdrag med selve selskapsstiftelsen, eller motsatt; ved opphør av virksomheten.