I henhold til Finanstilsynets regler redegjør Advokatfirmaet Stallemo følgende om grunnlaget for beregningen av honorar:

Honorarberegningen vil normalt skje på bakgrunn av den tiden som er medgått til bistanden.

Den veiledende timeprisen for privatpersoner er fra kroner
1 300,- til 1 900,- tillagt 25 prosent merverdiavgift avhengig av sakens art og omfang. I enkelte tilfeller forbeholder vi oss retten til å kunne beregne honoraret basert på både lavere og høyere timesatser. Dette vil selvsagt avklares i forkant. Hvilken timesats som benyttes i den konkrete sak avtales med klienten ved inngåelsen av oppdraget.

For næringskunder er timeprisen fra kroner 1 900,- til 2 500 med tillegg av merverdiavgift.

Fri rettshjelp
Etter rettshjelpsloven vil man på visse vilkår ha krav på advokatbistand som betales av staten.

Blant disse sakene er:

•Barnevernsak
•Urettmessig straffeforfølgning
•Erstatning mot gjerningsmannen i straffesak
•Saker om voldsoffererstatning
•Separasjon og skilsmisse
•Barnefordeling (fast bosted og samvær)
•Personskadeerstatning
•Oppsigelse og utkastelse i husleieforhold
•Oppsigelse i arbeidsforhold
•Trygdesaker
•Vurdering av anmeldelse i voldtektssaker.

I denne type saker vil man ha krav på fritt rettsråd og fri sakførsel dersom man har en brutto årsinntekt som er mindre enn 246 000 og formuen ikke overstiger kroner 100 000. Dersom inntekten er over 100 000 vil det påløpe en egenandel som per i dag utgjør kroner 890 (egenandelen er mva-fritt). For ektefeller og samboere må ikke den samlede årsinntekten overstige kroner 369 000.

Til tross for inntektsgrensene kan Fylkesmannen innvilge fritt rettsråd etter særskilte søknader om dette.

Rettshjelpsforsikring
Enkelte tvistesaker kan dekkes av en forsikring du har i dag. Eksempelvis dekker de fleste innboforsikringer en rekke tvister, også utenfor det som har med selve eiendommen å gjøre. Det vil fremgå av forsikringspolisen hvilken saker som dekkes og eventuelt hvilke som faller utenfor.

I saker med forsikringsdekning dekker forsikringsselskapet det meste av advokatkostnadene. Normalt vil selskapet dekke inntil kroner 80 000 eller 100 000, men normalt ikke mer enn det tvistebeløp saken gjelder. Eksempelvis dersom man tvister med en bilforhandler om et prisavslag på kroner 25 000, vil ikke forsikringsselskapet dekke mer enn dette beløpet i advokatkostnader.

Egenandelen i saker med forsikringsdekning utgjør normalt mellom 2 000 og 4 000 i grunnegenandel med tillegg av 20 prosent av det overskytende salærkravet. Eksempelvis dersom advokatregningen totalt er på kroner 40 000, vil egenandelen utgjøre 2 000 (grunnegenandel) + 7 600 (20% av 38 000); til sammen kroner 9 600. Resten dekker forsikringsselskapet.

Forsikringsselskapet dekker advokatutgiftene fra og med det tidspunkt hvor det er konstatert tvist, altså når motparten ikke har godtatt det krav som fremsettes. Før dette tidspunktet må klienten selv betale bistanden.

Faste priser

I enkelte oppdrag kan det tas UTGANGSPUNKT i følgende priser:

•Enkelt testament/gjensidige testament, fra kroner 2 560 uten merverdiavgift
•Ektepakt, fra kroner 2 560 uten merverdiavgift (i tillegg kommer tinglysingsgebyr)
•Samboerkontrakt, fra kroner 3 000 uten merverdiavgift
•Kjøpekontrakt for fast eiendom (ikke borettslagsleiligheter) med oppgjør og tinglysing, kroner 10 000 uten merverdiavgift
•Enkle arbeidsavtaler, fra kroner 2 400 uten merverdiavgift
I tillegg kommer 25% merverdiavgift

Ta ellers gjerne kontakt på forhånd dersom du lurer på noe i forhold til pris og oppdrag!