Innenfor strafferetten bistår vi siktede/tiltalte i straffesaker hvor oppnevning skjer på bekostning av det offentlige. Vi har en ikke ubetydelig erfaring fra prosedyre i straffesaker. Vårt kontor bistår også i rettsmøter der hvor siktede/tiltalte ikke har rett til offentlig betalt forsvarer, men da etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle.

Vi opptrer også som fornærmedes bistandsadvokat i straffesaker.

Bistanden i straffesaker omfatter i tid alt fra saken starter, eksempelvis advokatens tilstedeværelse i avhør, til saken er avsluttet ved rettskraftig dom.